Bestyrelse & økonomi

Bestyrelse, økonomi og vedtægter

Bennetgaard er en selvejende institution og bestyrelsen er selvsupplerende.

Den første bestyrelse fra 1936 var med kvinder fra det bedre borgerskabs højere lag. Folk med penge hørte til omgangskredsen for den tids bestyrelsesmedlemmer, der dermed nemmere havde mulighed for at skaffe økonomiske tilskud til Bennetgaard.

Mange af medlemmerne var dengang bosat langt fra Københoved, men var meget involveret i driften og ofte på besøg på Bennetgaard.

Den lønnede bestyrerinde blev nøje kontrolleret med hensyn til de daglige indkøb. Dengang var det bestyrelsen, der tog stilling til køb af inventar og enhver særlig udgift til hus og have.

I dag er alle medlemmer af bestyrelsen p.t. bosat i nærområdet, og der er ansat en leder, der har ansvaret for den daglige drift.

Bestyrelsen for Bennetgaard

Bestyrelsen for Bennetgaard

Formand: Henny Schøler, Mikkelborg

Næstformand og Fondsansvarlig: Pia Vium Strandridder, Københoved

Kasserer: Randi Snor, Københoved

Sekretær: Kirsten Thyssen, Grønnebæk

Bestyrelsesmedlem: Birgitte Wind, Haraldsholm

Økonomi

Bennetgaard modtager ikke offentlig støtte i Danmark, men støttes med et fast beløb af Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig og støtte fra SSF gennem Dansk Sundhedstjeneste

Ophold på Bennetgaard finansieres primært ved de frivillige gaver fra fonde og legater, grænseforeninger, foreninger i hele Danmark, kirker og enkeltpersoner. Beløb som den ulønnede bestyrelse indsamler. Gæsterne betaler dog også en del af opholdet selv.

Hovedopgaven for bestyrelsen for Bennetgaard er at sikre Bennetgaards økonomiske grundlag og en kontinuerlig drift.
Bestyrelsen arbejder fortløbende med at søge indtægter fra bidragsydere, sponsorer, legater og fonde m.v.

Ophold for seniorer fra det danske mindretal er hovedformålet for Bennetgaard. Men som supplerende indtægt er der mulighed for at udnytte huset hele året. Det betyder, at foreninger eller lignende fra Sydslesvig eller Danmark kan have mulighed for at bruge huset efter konkret aftale med Bennetgaard.

Til den daglige drift er ansat en leder med ansvar over for bestyrelsen og det lagte budget.
Lederen er ansvarlig for planlægning og afvikling af arrangementer og den daglige drift.

Læs mere om personalet ved at klikke her

Bennetgaard | Fredsaftalen

Vedtægter for Hvilehjemmet Bennetgaard

For Danske og Danske i udlandet

§1
Hvilehjemmet for danske og danske i udlandet er en selvejende institution, som har til formål at tage imod ældre dansksindede medborgere, fortrinsvis fra Sydslesvig, der har behov for rekreation. Et ophold på institutionen skal bidrage til formidling af dansk kultur og styrke følelsen af samhørighed i grænselandet.

§2
Alle dansksindede har adgang til et ophold på Hvilehjemmet uanset om disse personer har dansk statsborgerskab eller ej.

§3
Bennetgaards økonomi er udelukkende baseret på frivillige gaver fra private, legater, fonde, indsamlinger, institutioner osv. eller tilskud fra gæster.

§4
Den øverste myndighed tilkommer bestyrelsen, som består af 5 – 7 medlemmer. Ved afgang af medlemmer supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen vælger af sin midte selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§5
Til at forpligte institutionen kræves underskrift af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

§6
Bestyrelsen indkaldes af formanden eller mindst 4 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§7
Institutionens årsregnskab, der følger kalenderåret, skal foreligge senest den 1. marts i det følgende år og skal revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab offentliggøres på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

§8
De Bennetgaard tilhørende værdipapirer skal lyde på navn og noteres i de pågældende pengeinstitutter. Det påhviler institutionens revisor at se på, at ovennævnte bestemmelse er iagttaget.

§9
Dersom Bennetgaard ophæves, skal dens formue anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til sønderjyske formål.

Oprindelige: Vedtægter af 1936
Ændrede: Vedtægter af 27. Oktober 1944
Ifølge Bestyrelsens Vedtagelser af 29.oktober 1953 er der til Vedtægterne § 7 føjet følgende bestemmelse :” det reviderede Regnskab tillige med Institutionens Aarsberetning indsendes til Haderslev Stiftamt, der udpeger Revisor.”

Ændrede: Vedtægter af 7.december 2007
I §5 ændres ”dog ved køb og salg eller pantsætning kræves underskrift af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer” ændres til underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

Tilføjelsen af §7 af 27. Oktober 1944 slettes. § 10 hvori der står ”Fru Jutta Skrumsager har fuld disposition over kvistværelset ud imod vejen med lys og varme” slettes.

Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg

står for visitation!

Bennetgaard er et ferie- og rekreationshjem for seniorer fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg står for visitation af ophold, der har en varighed på 11 dage.

+45 93 99 72 29
Skravevej 5, 6630 Rødding
bennetgaard@hotmail.com